O nas

  Towarzystwo „Rodacy”.

  Związek Polaków na Łotwie powstał w 1990 z przekształcenia Towarzystwa Kultury Polskiej, stając się prawnym spadkobiercą polskich organizacji przedwojennych (1900-1941). Jego celem jest uchronienie od zaniku tożsamości Polaków, rozwój językowy, identyfikacja i ochrona polskich zabytków na Łotwie. Cele realizowane są m.in. poprzez działalnia w obszarze edukacji osób dorosłych.

  Oddział Związku w Jekabpilsie, Towarzystwo „Rodacy”, działa już 25 lat i liczy 50 osób. Działalność edukacyjną na rzecz dorosłych prowadzi przede wszystkim poprzez aktywność w obszarze kultury i folkloru. Od 2004 roku przy Towarzystwie aktywnie działa zespół śpiewaczy, który w repertuarze ma polskie pieśni ludowe, biesiadne oraz pieśni w języku łotewskim, łatgalskim, białoruskim i rosyjskim. Równocześnie działa również zespół taneczny, który tańczy poloneza, mazura, kujawiaka oraz tańce stylizowane na tańce żydowskie. Bardzo aktywny jest udział zespołów w lokalnym i regionalnym życiu kulturalnym, wiele razy w roku występują przed widownią lokalną w mieście i okolicy. Dla szerokiej publiczności organizują obchody polskich dożynek i koncert z okazji Dnia Niepodległości Łotwy i Polski. W roku 2014 zespoły wygrały eliminacje okręgowe i koncertowały w Rydze na Łotewskim Festiwalu Pieśni i Tańca. Biorą też udział w imprezach organizowanych przez inne związki narodowe (białoruski, rosyjski, ukraiński), prezentując polską pieśń, taniec, obrzędy i zwyczaje. Oddział organizuje Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej, w którym biorą udział chóry i zespoły z Łotwy i Litwy. W okresie wakacji letnich organizowane są obozy tematyczne i zajęcia dla młodzieży i dorosłych, których celem jest zaznajomienie z tradycjami i śladami polskości na Łotwie i aktywna turystyka (wikliniarstwo, rękodzieło, biegi na orientację, obozy przetrwania, wycieczki szlakami polskości po Łatgalii – dawnych polskich Inflantach).

  Towarzystwo prowadzi nauczanie języka polskiego i kultury polskiej w szkółce sobotnio-niedzielnej od podstaw i w grupie zaawansowanej. Dążeniem Oddziału jest docieranie do osób dorosłych w tym starszych, znających lub pamiętających język polski jeszcze z domów rodzinnych, a także do dzieci i młodzieży, i przedstawiciele wszystkich tych grup są uczniami szkółki. Poznanie języka przodków nie tylko pozwala młodym ludziom o polskich korzeniach odzyskać i utrzymać świadomość i tożsamość narodową, ale także przynosi dodatkowe korzyści zwiększając ich szanse na rynku pracy (Jekabpils jest miastem o wysokiej stopie bezrobocia). Wśród działań realizowanych na rzecz edukacji osób dorosłych są również imprezy integracyjne i okolicznościowe, spotkania połączone z seminariami i dyskusjami tematycznymi z udziałem zaproszonych gości, a także wycieczki edukacyjne.

  W 2013 - 2015r. towarzystwo „Rodacy” jest partnerem w projekcie "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI), wdrażanym przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej, który ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku.

  Przygotowując się do udziału w projekcie w ramach programu Erasmus+ Towarzystwo przeprowadziło w 2014 roku wśród swych członków badanie ankietowe dotyczące m.in. potrzeb rozwojowych i oczekiwanych aktywności. Wyniki badania wskazują, że największe potrzeby występują w zakresie nauki języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej w połączeniu z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.